Húsvéti Nyereményjáték szabályzat és Adatkezelési

Dental Network HÚSVÉTI NYEREMÉNYJÁTÉK JÁTÉKSZABÁLYZAT

1. MIT KELL TENNED?

1.1. Lájkold a képet és kommentben írd meg mi alapján választasz fogorvost.

A sorsolás (LINK a posztra) 2021. április 05. 24:00-ig tart.

2. MIT NYERHETSZ?

I. A hozzászólok között kisorsolunk 20 db fogkő eltávolítást, szájhigiéniai tanácsadással, 12 rendelőnk valamelyikében.

3. A nyerteseket üzenetben értesítjük 2021. április 06-án.

A Játékosok kifejezetten tudomásul veszik, hogy a Szervező a nyertes pályázatokat sorsolás alapján választja ki. A döntés ellen a Játékos nem jogosult fellépni.

3.1. A legszerencsésebb Játékos kiválasztása a Lebonyolító által felállított háromtagú sorsoló bizottság jelenlétében, a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással összesen 1 darab nyertes Pályázat kerül kisorsolásra. A sorsolások helyszíne a Lebonyolító (Dental Network Kft.) telephelye (1111 Budapest, Bartók Béla út 41. I. em. 1.). A sorsolásról a bizottság jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet a bizottság tagjai aláírásukkal hitelesítenek.

A Játék szervezője fenntartja a jogot arra, hogy a nyereményeket bármikor módosítsa, illetve megváltoztassa.

4. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS LEBONYOLÍTÓJA

A HÚSVÉTI elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője a Dental Network Kft. (székhely: 1111 Budapest, Bartók Béla út 41. I. em. 1.) (a továbbiakban: Szervező).

5. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

5.1. A Játékban kizárólag olyan természetes személy (a továbbiakban: Játékos) vehet részt, aki 18. életévét betöltötte, magyar állampolgár, és rendelkezik magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel. a Játék időtartama alatt, továbbá aki

· - a Szervező által közzétett jelen szabályzatban illetve a Dental Network Facebook oldalára meghirdetett feladatot az ott írtak szerint teljesíti, továbbá

· hozzájárul ahhoz, hogy Szervező, illetve Lebonyolító a Játék során rendelkezésre bocsátott személyes adatait - az Adatkezelési Tájékoztatóban rögzítettek szerint az adott Játékkal összefüggésben kezelje, és

· a részvétellel a jelen szabályzatban (a továbbiakban: Játékszabályzat) írt valamennyi feltételt elfogadja.

5.2. A Játékosok a Játékban való részvételével egyidejűleg elfogadja a jelen játékszabályzatban (a továbbiakban: Játékszabályzat) leírt valamennyi feltételt.

5.3. A Játék során a Dental Network Facebook oldalára ellátogató Játékos maximum 3 db, különböző játékkal nevezhet, ugyanazt a játékot pedig kizárólag egyszer, egy kommentben nevezheti. Egy facebook profilról csak egy játékos, a facebook profil tulajdonosa vehet részt a Játékban.

5.4. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált Facebook profilt, vesz igénybe, a Játékokkal kapcsolatos, Facebook profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező, illetve Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárnak.

5.5. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy az azonos nevű illetve azonos játékszabályt tartalmazó játékokat kizárja a játékból, továbbá kifejezetten felhívja a Játékosok figyelmét arra, hogy amennyiben egy azonos nevű illetve azonos játékszabályt tartalmazó játékot több Játékos is kommentben nevezi, úgy azok közöl saját döntése alapján válasszon esetleges nyertest.

5.6. A Játékosok a megadott adataik útján kerülnek azonosításra, így az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért Szervezőt, illetve Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

5.7. Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek.

5.8. Szervező a nem valós adatokat megadó Játékosokat automatikusan kizárja a Játékból. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja. Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok saját adataik megadásával küldenek be a Játékba.

5.9. A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

5.10. A Játékból ki vannak zárva a Szervező, a Lebonyolító, valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb 3. személyek dolgozói és mindezen személyek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

6. ÉRVÉNYTELEN PÁLYÁZAT

6.1. Érvénytelen pályázatnak minősül, amennyiben az alábbi feltételek valamelyike fennáll:

A Játékos nem töltötte be a 18. életévét.

A Játékos nem magyar állampolgár.

Amennyiben a Játékos nem természetes személy.

A Játékos nem magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy.

A Játékos a Szervező, a Lebonyolító vagy a Játék szervezésében részt vevő egyéb 3. személyek dolgozója, vagy mindezen személyek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozója.

A Játékos kérelmezi a Szervezőtől, vagy Lebonyolítótól a Játékkal kapcsolatosan végzett adatkezelésének megszüntetését.

Amennyiben a Játékos a jelen Részvételi és Játékszabályzatban foglaltak szerint a Játék során bármilyen módon csalást követ el.

6.2. A Nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók. Egy Játékos egy adott Játék teljes időtartama kizárólag 1 darab Nyereményre lehet jogosult, a Pályázatok számától függetlenül.

6.3. A Lebonyolító a Nyeremények nyerteseit legkésőbb a nyertes pályázat(ok) kiválasztását követő 5 (öt) munkanapon belül értesíti facebook üzenetben. Amennyiben Lebonyolító a nyertes Játékost a Regisztráció során megadott adatok valótlansága, hiányossága/hibája miatt, vagy egyéb okból nem tudja értesíteni a fenti időtartamon belül vagy a Játékos az értesítésre nem reagál, úgy ezen körülmény a Szervező vagy Lebonyolító terhére nem értékelhető. Szervező e körben kizárja kártérítési, illetve egyéb felelősségét. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremény átvételére a futárszolgálat érvényes Általános Szerződési Feltételeiben, valamint a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvényben foglaltak szerint sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező, illetve Lebonyolító terhére nem értékelhető. A Szervező a Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

7. ADÓZÁS

7.1. A Nyereményekhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli, vele szemben a Játékosok semmilyen további igényt nem érvényesíthetnek; Szervező e tekintetben mindennemű felelősségét kizárja. A Nyeremények kézbesítésével járó futárköltséget a Szervező viseli.

8. INFORMÁCIÓ A JÁTÉKRÓL

8.1. A Játékosok illetve érdeklődők kérdéseiket, illetve észrevételeiket elküldhetik az info@dentalnetwork.hu email címre.

9. VEGYES RENDELKEZÉSEK

9.1. A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremények kézbesítésének elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

9.2. A nyertes Játékosok a nyeremények minőségiével kapcsolatos panasza esetén esetleges jogi igényeit a nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti a vonatkozó jogszabályi keretek között. Amennyiben a nyertes a futárszolgálattal megküldött nyereményét, ajándékát nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti. Ez nem vonatkozik arra az esetre, amennyiben az átvételre azért nem kerül sor, mert a csomag sérülése folytán a Nyertes annak átvételét megtagadja.

9.3. Szervező, illetve Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a https://www.facebook.com/DentalnetworkBudapestés www.dentalnetwork.hu Weboldal (a továbbiakban együttesen Weboldalak), illetve az azt működtető szervereket ért külső, ún. SQL támadások esetére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, ajándékaikat, illetve a fődíjakat, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal. Szervező, illetve Lebonyolító kizárja a felelősségét a weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

9.4. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált Facebook profilok létrehozását, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

9.5. A Játékok szempontjából szabálytalannak minősülnek azok a Pályázatok, amelyek különösen, de nem kizárólagosan (i) obszcén szavakat tartalmaznak, (ii) szexuális tartalmúak, (iii) sértik a jó ízlést, (iv) vallási, politikai, gyűlöletkeltő vagy egyéb sértő szövegeket tartalmaznak, (v) az adott Játék témájától eltérő tárgyat, illetve a Szervezőtől idegen feliratot tartalmaznak, (vi) internetes honlapról vagy bármely más úton letöltöttek, (vii) reklám értékűek, (viii) a Szervező jó hírnevét sértik, (ix) sértik valamely harmadik személy szerzői jogát, (x) jogsértőek. A Pályázat tartalmáért a Játékos vállalja a felelősséget, az ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi következményeket is kizárólag a Játékos viseli. Amennyiben személyiségi vagy szerzői jogok vonatkozásában harmadik személynek a Pályázattal kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a Játékost terheli, és az ilyen jellegű igényekből eredő követeléseket a Szervező jogosult a Játékosra áthárítani. Szervező fenntartja a jogot, hogy a fenti alapelveket megsértő Játékos Pályázatát a Dental Network Facebook oldalról eltávolítsa és a Játékost az adott Játékból kizárja.

9.6. Ha a játékos adatfeltöltés közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

9.7. A jelen Játékra és Játékszabályzatra irányadó jog kizárólag a magyar jog. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztathassa a Játékosok megfelelő tájékoztatása mellett.

9.8. A Játék semmilyen módon nem szponzorált a facebook, által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódnak a Facebook tulajdonosaihoz illetve üzemeltetőihez. Az adatszolgáltatás a Játékok tekintetében a Szervező részére történik.

9.9. Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése céljából a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost az adott Játékból kizárhatjuk.

Kelt: Budapest, 2021. Március 24.

Dental Network Kft.

Nyereményjáték Szervezője


 


 

Sorsolás időpontja: 2021. Április 06.


 

Adatkezelési tájékoztató A Dental Network Húsvéti nyereményjátékhoz

DENTAL NETWORK Kft.·2021. Március 24., szerda

 

Adatkezelési tájékoztató

1.1. A Játék során megadott adatok kezelője a szervező Dental Network Kft., mint adatkezelő. Az Adatkezelő elérhetőségei: Dental Network Kft., (Székhely: 1111 Budapest, Bartók Béla út 41. I. em. 1., Email cím: info@dentalnetwork.hu)

1.2. Az adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő a Játékos nyereményjátékban történő részvételét biztosíthassa, a nyereményjáték lebonyolításával, valamint a Nyeremények átadásával kapcsolatban a Játékosok személyes adatait kezelje.

1.3. Az adatkezelés jogalapja a Játékos kifejezett, önkéntes és tájékozott hozzájárulása. A Játékos a Játékban történő részvétellel járul hozzá az adatkezeléshez. Azok, akik a Játékban részt vesznek, kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy Szervező, mint adatkezelő a személyes adataikat kizárólag az adott Játékkal összefüggésben, a Pályázatok lebonyolítása során, valamint kapcsolattartás és adminisztráció céljából kezelje, nyertesség esetén nevüket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag az adott Játékkal kapcsolatosan a Dental Network Facebook oldalán nyilvánosságra hozza.

1.4. Az adatkezelés során a Szervező az alábbi adatokat kezeli a Játékosról: teljes név, e-mail cím/Facebook email cím, Facebook ID, nyertesség esetén lakcím, telefonszám.

1.5. Az adatkezelés időtartama a Játék időtartama. A nyertes játékosok esetén a nyertes játékosok adatai a nyeremények átadását követő 5 évig megőrzésre kerülnek.

1.6. A Szervező a Játék lebonyolítása során Adatfeldolgozó segítségét veszi igénybe. Az adatfeldolgozó a kezelt személyes adatok kapcsán bizonyos technikai műveleteket végez, így a Játékos személyes adataihoz hozzáféréssel rendelkezik. A Játékok során a Lebonyolító, mint adatfeldolgozó, hozzáfér a Játékos személyes adataihoz. A nyertes Játékos személyes adatai továbbításra kerülhetnek még a Játék lebonyolítása során esetlegesen igénybe vett postai vagy futár szolgáltatóhoz is.

1.7. A Szervező, mint adatkezelő a mindenkor hatályos magyar és európai uniós jogszabályoknak megfelelően, azaz az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az általános adatvédelmi rendelet (az ún. GDPR) rendelkezései alapján kezeli a Játékos személyes adatait.

1.8. A Játékost, mint az adatkezelés érintettjét, az alábbi jogok illetik meg az adatkezeléssel kapcsolatosan:

1.8.1. hozzáférési jog

(A hozzáférés joga keretében a Játékos bármikor tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről, azokhoz hozzáférhet, továbbá arról, hogy az Adatkezelő kezel-e és ha igen milyen személyes adatot a Játékosról)

1.8.2. helyesbítés illetve törlés, valamint az adatkezelés korlátozásának joga

(A Játékos jogosult kérelmezni, hogy téves, pontatlan vagy hiányos adatok esetén azok kijavítását, helyesbítését végezze el az Adatkezelő illetve személyes adatainak törlését igényelheti. Ha a Játékos a személyes adatok kezelésének korlátozását kéri, akkor az Adatkezelő az adatkezelést a kérelemnek megfelelően korlátozhatja. Ha a Játékos vitatja a személyes adatainak pontosságát, akkor a korlátozás időtartama arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi az Adatkezelő részére ezen adatok pontosságának ellenőrzését. A Játékos kérheti a személyes adatok felhasználásának korlátozását, ha az adatkezelés jogellenes, de ellenzi azok törlését. A Játékos előterjeszthet ilyen kérelmet akkor is, ha az Adatkezelőnek már nincs szükséges a személyes adataira adatkezelés céljából, de a Játékos igényli az adatkezelés korlátozását, jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez)

1.8.3. az adatainak hordozhatóságához való jog;

(Az adathordozhatósághoz való jog keretében a Játékos jogosult arra, hogy az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek – akár közvetlenül is - továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő.)

1.8.4. hozzájárulás visszavonásának joga

A Játékos részben vagy egészben bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, ugyanakkor a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét)

1.8.5. tiltakozás joga

(bármikor jogosult tiltakozással élni az adatkezelés ellen)

1.8.6. panasztétel joga

(azaz a Játékos az érintett felügyeleti hatóságnál - azaz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál [NAIH] panaszt nyújthat. A NAIH elérhetőségei: Székhely: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Telefon: 06-1-391-1400 Email: ugyfelszolgalat@naih.hu)

1.9. Ha a Játékos a fentiekben rögzített jogokkal élni vagy az adatkezelés kapcsán bármilyen kérdése merül fel, esetleg bármilyen panasza merülne fel az adatkezeléssel kapcsolatosan az Adatkezelőhöz fordulhat postai levélben vagy emailben az alábbi elérhetőségeken: Székhely: ; Email: info@dentalnetwork.hu

1.10. Amennyiben a Játékos a személyes adatainak kezelése során a jogainak megsértését észleli, az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére:

1.10.1. közvetlenül az Adatkezelőhöz fordulhat postai levélben vagy emailen keresztül;

1.10.2. bírósághoz fordulhat adatai jogellenes kezelése, valamint az adatbiztonság követelményeinek megszegése esetén. A Játékos jogosult lehet kártérítésre, valamint sérelemdíjra. A bíróság illetékességéről és elérhetőségeiről az alábbi honlap nyújt tájékoztatást: www.birosagok.hu

1.10.3. az érintett felügyeleti hatóságnál, azaz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál [NAIH] panaszt nyújthat be. A NAIH elérhetőségei: Székhely: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Telefon: 06-1-391-1400 Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

1.11. A jelen Játékban történő részvétel, valamint a részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes, ugyanakkor, ha a Játékos nem járul hozzá a személyes adatai kezeléséhez úgy a részvétele a Játékban nem lehetséges. Ha Játékos a Játék időtartama alatt illetőleg a nyeremény átadása előtt adatainak törlését vagy korlátozását kéri, vagy visszavonja az adatkezeléshez történő hozzájárulását, akkor a Játékból kizárásra kerül.

A játék független a Facebooktól.